Defence resource management
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. О101З/19Менаџирање на ризици и закани(Risk and threats management) Тони Милески
Лидија Георгиева
Сергеј Цветковски
157
2.О102З/19Теории за војната Митко Котовчевски
Синиша Даскаловски
Ванчо Кенков
188
3.О103З/19Национална безбедност и одбрана Марина Митревска
Зорица Салтировска
Тања Милошевска
157
4.О104З/19Одбранбена политика и стратегија Зоран Нацев
Оливер Бакрески
Горан Зенделовски
188

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 3136
2.Изборен предмет од листата бр. 3136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.О201З/19Магистерски труд15

Листа број 3:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.О231И/19Родовите аспекти на војската и војувањето Зорица Салтировска 136
2.О232И/19Стратегиско одбранбено планирање Оливер Бакрески 136
3. О233И/19 Управување со одбраната Зоран Нацев 136
4. О234И/19 Менаџирање на ресурси во одбраната Сергеј Цветковски 136
5.О115И/19Планирање на научно истражување во одбраната Весна Димитриевска 136