Defence policy and strategy
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. О101З/19Менаџирање на ризици и закани(Risk and threats management) Тони Милески
Лидија Георгиева
Сергеј Цветковски
157
2.О102З/19Теории за војната Митко Котовчевски
Синиша Даскаловски
Ванчо Кенков
188
3.О103З/19Национална безбедност и одбрана Марина Митревска
Зорица Салтировска
Тања Милошевска
157
4.О104З/19Одбранбена политика и стратегија Зоран Нацев
Оливер Бакрески
Горан Зенделовски
188

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 1136
2.Изборен предмет од листата бр. 1 136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.О201З/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.О111И/19Конфликти и одбранбена политика Митко Котовчевски 136
2.О112И/19Војската и општеството Синиша Даскаловски 136
3. О113И/19 Глобална геостратегија Тони Милески 136
4. О114И/19 Креирање на одбранбени политики Горан Зенделовски 136
5.О115И/19Планирање на научно истражување во одбраната Весна Димитриевска 136