Crisis management
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. О101З/19Менаџирање на ризици и закани(Risk and threats management) Тони Милески
Лидија Георгиева
Сергеј Цветковски
157
2.О102З/19Теории за војната Митко Котовчевски
Синиша Даскаловски
Ванчо Кенков
188
3.О103З/19Национална безбедност и одбрана Марина Митревска
Зорица Салтировска
Тања Милошевска
157
4.О104З/19Одбранбена политика и стратегија Зоран Нацев
Оливер Бакрески
Горан Зенделовски
188

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 2136
2.Изборен предмет од листата бр. 2136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.О201З/19Магистерски труд15

Листа број 4:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.О243И/19Менаџирање на кризи и кризни ситуации Марина Митревска 136
2.О244И/19Политика на ЕУ за менаџирање на кризи Лидија Георгиева 136
3.О115И/19Планирање на научно истражување во одбраната Весна Димитриевска 136