International Security
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Б1013/19Теорија и системи на безбедност Митко Котовчевски
Тања Милошевска
Сергеј Цветковски
177.5
2.Б1023/19Безбедносни тенденции и предизвици Синиша Даскаловски
Марина Митревска
Зорица Салтировска
177.5
3.Б1043/19Менаџмент во безбедност Зоран Нацев
Ванчо Кенков
Оливер Бакрески
177.5
4.Б1033/19Геополитика и безбедност / Geopolitics and Security Тони Милески
Лидија Георгиева
Горан Зенделовски
177.5


2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 2136
2.Изборен предмет од листата бр. 2136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.Б2023/19Магистерски труд15

Листа број 2:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Б220И/19Меѓународни безбедносни институции Лидија Георгиева 136
2.Б221И/19Надворешна и безбедносна политикаОливер Бакрески136
3.Б223И/19Регионални вооружени конфликти Синиша Даскаловски 136
4.Б222И/19Глобални безбедносни политики Горан Зенделовски 136
5.Б225И/19Корупција Тања Милошевска 136