Security Management [120 ECTS]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. II-КБМ1-3Корпоративен и безбедносен систем Оливер Бакрески 2510
2.II-КБМ2-3Безбедноста и корпоративно управувањеЗоран Нацев 2510
3.Изборен предмет од листата на УКИМ1510

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.II-КБМ3-3Безбедноста и владеење на правото(Security and the Rule of Lаw) Билјана Ванковска 2510
2.II-КБМ4-3Корпоративен кризен менаџмент Марина Митревска 2510
3.Изборен предмет од листата на УКИМ1510

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.II-КБМ5-3Современи системи на корпоративна безбедност Ванчо Кенков 2510
2.II-КБМ6-3 Нови безбедносни закани Тања Милошевска 2510
3.Изборен предмет од листата број 1155
4.Изборен предмет од листата број 1155

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.II-КБМ7-3 Меѓународните организации во меѓународниот поредок / International organization in international order Рина Киркова 155
2.II-КБМ8-3 Безбедносно планирање Оливер Бакрески 155
3. II-КБМ9-3 Приватно јавно партнерство во безбедноста Марина Митревска 155
4. II-КБМ10-3 Техничко-технолошки акциденти Зорица Салтировска 155

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.II-БМ11-3 Менаџмент на човечки ресурси во мултинационални компании 155
2.Изборен предмет од листата бр. 2155
3. Магистерски труд 20

Листа број 3:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. II-БM13-И Компаративни безбедносни системи Сергеј Цветковски 105
2.II-БM14-ИБезбедносни студии и стратегија Горан Зенделовски 105
3.II-БM15-ИМетодологија на истражување на безбедносни појавиВесна Димитриевска105
4.II-БM16-ИМенаџмент на безбедносни ризици(Security Risk Management) Лидија Георгиева 105