Globalization, peace and conflict
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. МР101З/19Меѓународни мировни студии (International Peace Studies)Лидија Георгиева Ана Фрицханд 188
2.МР102З/19Меѓународните односи, мирот и безбедноста (International relations, peace and security) Билјана Ванковска
Рина Киркова Танеска
188
3.МР105З/19Глобализацијата и конфликтите Зоран Нацев Горан Зенделовски
157
4.МР106З/19Геополитика на хуманитарните интервенции Тони Милески 157

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 2136
2.Изборен предмет од листата бр. 2 136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 2:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.МР121И/19Мировна дипломатија Лидија Георгиева 136
2.МР111И/19Војската и општеството Синиша Даскаловски 136
3.МР221И/19Хуманитарни и мировни операции Марина Митревска 136
4. МР231И/19 Меѓународните конфликти и современото вооружување Ванчо Кенков 136
5.МР222И/19Цивилно-воена соработка во мировните процеси Сергеј Цветковски 136
6.МР225И/19Глобални мировни политики Горан Зенделовски 136
7.МР232И/19Културата и глобализацијата Антоанела Петковска 136
8. МР215И/19 Методологија на истражувањата на мирот Весна Димитриевска 136