Specific learning difficulties
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ДП1051/19Специфични тешкотии во учењето (дислексија, дисграфија, диспраксија и дискалкулија) / Specific Learning Difficulties (Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia and DyspraxiaАлександра Каровска Ристовска 188
2.ДП1052/19Процена на специфични тешкотии во учењето Горан Ајдински 188
3.ДП1053/19Тешкотии во учење кај лица со бихејвиорални проблеми Зоран Киткањ 188
4.Предмет од Листа бр. 1 136

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.ДП1044/19Планирање на научното истражувањеНаташа Ангелоска Галевска 136
2.Изборен предмет од листа бр. 1136
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ63
4.ДП3013/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ДП501И/19Психoлогија на деца со специфични тешкотии во учењето Орхидеја Шурбановска136
2.ДП502И/19Лингвистички аспекти на дислексијатаЉубица Кардалеска136
3.ДП503И/19Инклузивен курикулум со ученици со специфични тешкотии во учењетоАлександра Каровска Ристовска 136
4.ДП504И/19Современи трендови во окупационата терапија Оливера Рашиќ-Цаневска
Наташа Чичевска Јованова
136
5.ДП101И/19Генетски аспекти на лицата со инвалидност Владимир Трајковски 136