Security Management [60ec]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. I-КБМ1-3Корпоративен и безбедносен систем Оливер Бакрески 247
2.I-КБМ2-3Безбедноста и корпоративно управувањеЗоран Нацев 247
3.I-КБМ3-3Безбедноста и владеење на правото(Security and the Rule of Lаw) Билјана Ванковска 247
4.I-КБМ4-3Корпоративен кризен менаџмент Марина Митревска 247
5.Изборен предмет од листата на УКИМ24

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 1105
2.Изборен предмет од листата бр. 1105
3.I-БМ12-3 Магистерски труд 20

Листа број 3:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.I-БM7-ИМеѓународните организации во меѓународниот поредок / International organization in international orderРина Киркова105
2.I-БM8-ИБезбедносно планирање Оливер Бакрески 105
3.I-БM9-ИПриватно јавно партнерство во безбедноста Марина Митревска 105
4.I-БM10-ИТехничко-технолошки акциденти Зорица Салтировска 105
5. I-БM13-И Компаративни безбедносни системи Сергеј Цветковски 105
6.I-БM6-ИНови безбедносни закани Тања Милошевска 105
7.I-БM14-ИБезбедносни студии и стратегија Горан Зенделовски 105
8.I-БM11-ИМенаџмент на човечки ресурси во мултинационални компании105
9.I-БM16-ИМенаџмент на безбедносни ризици(Security Risk Management) Лидија Георгиева 105