Peace policies
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. МР101З/19Меѓународни мировни студии (International Peace Studies)Лидија Георгиева Ана Фрицханд 188
2.МР102З/19Меѓународните односи, мирот и безбедноста (International relations, peace and security) Билјана Ванковска
Рина Киркова Танеска
188
3.МР103З/19Хуманитарни аспекти на мирот и безбедноста Марина Митревска
Сунчица Димитријоска
157
4.МР104З/19Родови аспекти на мирот и ненасилството Сергеј Цветковски
Зорица Салтировска
157

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 1136
2.Изборен предмет од листата бр. 1 136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.МР223И/19Меѓународните организации и градење на мирот Рина Киркова Танеска 136
2.МР211И/19Реформите во безбедносниот сектор и градење на мирот Оливер Бакрески 136
3.МР224И/19Соочување со минатото и помирување Билјана Ванковска 136
4. МР212И/19 ЕУ и развојот на постконфликтните општества Сергеј Цветковски 136
5.МР233И/19Тероризам и современи конфликти Тања Милошевска 136
6.МР122И/19Медијација и преговарање Ана Фрицханд 136
7.МР215И/19Методологија на истражувањата на мирот Весна Димитриевска 136