Corporate Security [60 ECTS]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. I-КБМ1-3Корпоративен и безбедносен систем Оливер Бакрески 247
2.I-КБМ2-3Безбедноста и корпоративно управувањеЗоран Нацев 247
3.I-КБМ3-3Безбедноста и владеење на правото(Security and the Rule of Lаw) Билјана Ванковска 247
4.I-КБМ4-3Корпоративен кризен менаџмент Марина Митревска 247
5.Изборен предмет од листата на УКИМ24

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 1105
2.Изборен предмет од листата бр. 1105
3.I-БМ12-3 Магистерски труд 20

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.I-КБ7-ИПланирање и процена на ризици во компаниите Оливер Бакрески 105
2.I-КБ8-ИЗаштита на правата на интелектуалната сопственостЈадранка Дабовиќ-Анастасовска 105
3.I-КБ5-ИСовремени системи на корпоративна безбедност Ванчо Кенков 105
4.I-КБ9-ИПравни основи на корпоративна безбедностНикола Тупанчевски105
5.I-КБ10-ИTеоретски основи на корпоративна безбедност Тања Милошевска 105
6.I-КБ13-ИГлобална корпоративна безбедност Горан Зенделовски 105
7.I-КБ14-ИЗагрозување на корпоративна безбедност Сергеј Цветковски 10 5
8.I-КБ15-ИМетодологија на истражување на безбедносни појави Весна Димитриевска 105
9.I-КБ16-ИМенаџирање со ризици Лидија Георгиева 105