Corporate Security [120 ECTS]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. II-КБМ1-3Корпоративен и безбедносен систем Оливер Бакрески 2510
2.II-КБМ2-3Безбедноста и корпоративно управувањеЗоран Нацев 2510
3.Изборен предмет од листата на УКИМ1510

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.II-КБМ3-3Безбедноста и владеење на правото(Security and the Rule of Lаw) Билјана Ванковска 2510
2.II-КБМ4-3Корпоративен кризен менаџмент Марина Митревска 2510
3.Изборен предмет од листата на УКИМ1510

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.II-КБ5-3Современи системи на корпоративна безбедност Ванчо Кенков 2510
2.II-КБ6-3 Нови безбедносни закани Тања Милошевска 2510
3.Изборен предмет од листата број 1155
4.Изборен предмет од листата број 1155

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.II-КБ7-И Планирање и процена на ризици во компаниите Оливер Бакрески 155
2.II-КБ8-И Заштита на правата на интелектуалната сопственост на корпорациитеЈадранка Дабовиќ-Анастасовска 155
3.II-КБ9-ИПравни основи на корпоративна безбедност Никола Тупанчевски155
4. II-КБ10-И Tеоретски основи на корпоративна безбедност Тања Милошевска 155

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.II-БМ11-3 Менаџмент на човечки ресурси во мултинационални компании 155
2.Изборен предмет од листата бр. 2155
3. Магистерски труд 20

Листа број 3:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.II-КБ13-ИГлобална корпоративна безбедност Горан Зенделовски 105
2.II-КБ14-ИЗагрозување на корпоративна безбедност Сергеј Цветковски 105
3.II-КБ15-ИМетодологија на истражување на безбедносни појавиВесна Димитриевска105
4.II-КБ16-ИМенаџирање со ризици Лидија Георгиева 105