Social work

Social work
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СРСП101З/19Политика и економија на социјалните државиМаја Геровска Митев
Јован Пејковски
209
2.СРСП103З/19Правци и пристапи во социјална работаИван Трајков
Сузана Борнарова
209
3.СРСП102З/19Социјална заштита и добро управувањеСунчица Димитријоска
Наташа Богоевска
188
4.Изборен предмет од Листата бр.194

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СРСП121И/19Мрежна социјална работаСунчица Димитријоска94
2.СРСП122И/19Духовната перспектива во социјалната работаСветлана Трбојевиќ94

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СРСП202З/19Истражувачки и практични методи и техники во социјална работаСофија Георгиевска
Светлана Трбојевиќ
188
2.Изборен предмет од листа бр.294
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.СРСП203З/19Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СРСП223И/19Креативни техники во социјална работаСофија Георгиевска136
2.СРСП224И/19Современо родителствоИван Трајков 136
3.СРСП225И/19Социјални сервиси за лица со попреченостВладимир Илиевски136