Social pedagogy
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПЕ 101З/19Педагошки правци и учењаСузана Миовска-Спасева
Анета Баракоска
Лена Дамовска
209
2.ПЕ 102З/19Настава и учење Вера Стојановска
Јасмина Делчева-Диздаревиќ
Алма Тасевска
209
3.ПЕ 103З/19Образовни реформи во Европската УнијаЗоран Велковски
Елена Ризова
Борче Костов
209
4.Изборен предмет од универзитетската листа63

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПЕ201З/19Планирање на научно истражување/ Research planningНаташа Ангелоска- Галевска
Елизабета Томевска-Илиевска
209
2.Изборен предмет од насока63
3.Изборен предмет од насока63
4.Магистерски труд15

Изборни предмети за социјално педагошка насока:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПЕ221И/19Подрачја на социјално-воспитна работаСузана Миовска-Спасева 63
2.ПЕ222И/19Социјално-педагошка работа со детски престапнициБорче Костов 63
3.ПЕ223И/19Воспитна работа во слободното времеАнета Баракоска 63