Psychology

Psychology
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПС101З/19Психолошки школи и правциВиолета Арнаудова
Елена Ачковска Лешковска
2210
2.ПС10З/19Методологија со статистикаВиолета Петроска Бешка
Николина Кениг
2210
3.Предмет од Листа бр.12210

Листа број 1

Задолжителни предмети преку кои студентот ја бира насоката на студирање. Студентот избира еден предмет од предложената листа според изборот на насоката; секој наведен предмет ја определува насоката на студирање на студентот.

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПС111З/19Општа психологијаОгнен Спасовски2210
2.ПС121З/19Развојна психологијаАна Фрицханд2210
3.ПС131З/19Социјална психологијаМихајло Поповски2210
4.ПС141З/19Основи на персонологијатаБлагоја Јанаков2210
5.ПС151З/19Педагошка психологијаОрхидеја Шурбановска2210
6.ПС161З/19Клиничка психологијаКатерина Наумова2210
7.ПС171З/19Психологија на трудот и организацијатаБилјана Блажевска Стоилковска2210

2. СЕМЕСТАР

Студентот избира два предмети од Листа број 2 според потребите за изработката на магистерскиот труд во насоката која ја избира на почетоткот на првиот семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПС201И/19Еволуциски основи на однесувањетоОгнен Спасовски 136
2.ПС202И/19ИнтелигенцијаЕлена Ачковска Лешковска 136
3.ПС203И/19Позитивна психологијаОгнен Спасовски 136
4.ПС204И/19Посебни состојби на свестаВиолета Арнаудова 136
5.ПС205И/19Психологија на моралотАна Фрицханд 136
6.ПС206И/19Психологија на личен развојБлагоја Јанаков 136
7.ПС207И/19Применета развојна психологијаАна Фрицханд 136
8.ПС208И/19Психологија на групитеМихајло Поповски 136
9.ПС209И/19Социјална когницијаМихајло Поповски 136
10.ПС2010И/19Психолошко советување и психотерапијаБлагоја Јанаков 136
11.ПС2011И/19Работа со надарени ученициЕлена Ачковска Лешковска 136
12.ПС2012И/19Психологија на деца со тешкотии во учењетоОрхидеја Шурбановска 136
13.ПС2013И/19Врсничка интеракцијаОрхидеја Шурбановска 136
14.ПС2014И/19Развивање на креативноста на ученицитеВиолета Арнаудова 136
15.ПС2015И/19Здравствена психологијаКатерина Наумова 136
16.ПС2016И/19Психологија на абнормалностаКатерина Наумова 136
17.ПС2017И/19Психологија на односи меѓу луѓетоЕлисавета Сарџоска
Билјана Блажевска Стоилковска
136
18.ПС2018И/19Психологија на здравјето на работното местоБилјана Блажевска Стоилковска 136
19.ПС2019И/19Вокациска психологијаБилјана Блажевска Стоилковска 136
20.ПС2020И/19Изработка и примена на прашалнициВиолета Петроска Бешка 136
21.ПС2021И/19Анализа на квалитативни податоциНиколина Кениг 136