Preschool pedagogy
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПЕ 101З/19Педагошки правци и учењаСузана Миовска-Спасева
Анета Баракоска
Лена Дамовска
209
2.ПЕ 102З/19Настава и учење Вера Стојановска
Јасмина Делчева-Диздаревиќ
Алма Тасевска
209
3.ПЕ 103З/19Образовни реформи во Европската УнијаЗоран Велковски
Елена Ризова
Борче Костов
209
4.Изборен предмет од универзитетската листа63

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПЕ201З/19Планирање на научно истражување/ Research planningНаташа Ангелоска- Галевска
Елизабета Томевска-Илиевска
209
2.Изборен предмет од насока63
3.Изборен предмет од насока63
4.Магистерски труд15

Изборни предмети за предучилишна насока:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ПЕ210И/19Современи тенденции во предучилишното воспитание и образованиеЛена Дамовска 63
2.ПЕ211И/19Развој на предучилишен курикулумЛена Дамовска 63
3.ПЕ212И/19Професионалниот развој на воспитувачитеАлма Тасевска 63
4.ПЕ213И/19Игровни стратегии за учење и развојАлма Тасевска 63