Management in education
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МО101З/19Менаџмент и претприемништво во образованиетоЗоран Велковски
Анета Баракоска
Алма Тасевска
209
2.МО102З/19Управување на квалитетот на образованиетоВера Стојановска
Јасмина Делчева-Диздаревиќ
Елена Ризова
209
3.МО103З/19Образовен систем и законодавствоЛена Дамовска
Сузана Миовска-Спасева
Борче Костов
209
4.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ63

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МО201З/19Планирање на научно истражувањеНаташа Ангелоска- Галевска
Елизабета Томевска-Илиевска
209
2.Предмет од Листа бр. 163
3.Предмет од Листа бр. 163
4.Магистерски труд15

Листа бр. 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МО202И/19Образовни реформи во Европската унијаЗоран Велковски 63
2.МО203И/19Општествена и образовна политикаАнета Баракоска 63
3.МО204И/19Комуникации во образовните организацииВера Стојановска 63
4.МО205И/19Директорот како педагошки раководителЕлизабета Томевска-Илиевска63
5.МО206И/19Статистичка анализа на податоцитеНаташа Ангелоска- Галевска 63
6.МО207И/19Ефективно училиштеЈасмина Делчева-Диздаревиќ 63
7.МО208И/19Тим и тимска работаЛена Дамовска 63
8.МО209И/19Управување со промени во образованиетоБорче Костов 63
9.МО210И/19Управување со ефективна градинкаАлма Тасевска 63
10.МО211И/19Училишно водствоСузана Миовска-Спасева 63
11.МО212И/19Кариерен развојЕлена Ризова 63