Social management
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СМ101З/19Управување во социјалната политикаМаја Геровска Митев
Наташа Богоевска
188
2.СМ102З/19Менаџирање во социјалната заштитаСунчица Димитријоска
Сузана Борнарова
188
3.СМ103З/19Социјален менаџмент и развојЈован Пејковски
Светлана Трбојевиќ
157
4.СМ104З/19Истражувачки и практични методи и техники во социјален менаџментИван Трајков Софија Георгиевска 157

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.1136
2.Изборен предмет од листа бр.1136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СМ211И/19Социјална администрацијаНаташа Богоевска 136
2.СМ212И/19Менаџмент на човечки ресурси во социјална сфераЈован Пејковски 136
3.СМ213И/19Менаџирање со граѓански здруженијаСветлана Трбојевиќ 136
4.СМ214И/19Менаџирање на услуги за социјално ранливи групиСузана Борнарова 136
5.СМ215И/19Стратешки социјален менаџментИван Трајков 136
6.СМ216И/19Подучување на вработени – коучинг на работото местоСофија Георгиевска 136
7.СМ217И/19Мрежна социјална работаСунчица Димитријоска 136