Intellectual disability and autism
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ДП1011/19Едукација и рехабилитација на лицата со интелектуална попреченост Горан Ајдински
Наташа Чичевска Јованова
188
2.ДП1012/19Процена на психомоторниот развој на лицата со нтелектуална попреченост и аутизам Горан Ајдински
Наташа Станојковска Трајковска
188
3.ДП1013/19Аутистичен спектар на нарушувањaAutism Spectrum DisordersВладимир Трајковски 188
4.Предмет од Листа бр. 1 136

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.ДП1014/19Комбинирани пречки во развојот Наташа Станојковска Трајковска 136
2.Изборен предмет од листа бр. 1136
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ63
4.ДП3013/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ДП101И/19Генетски аспекти на лицата со инвалидност Владимир Трајковски 136
2.ДП102И/19Инклузивно образование на ученици со интелектуална попреченост Горан Ајдински 136
3.ДП103И/19Социопедија Зоран Киткањ 136
4.ДП104И/19Ментално здравје на лица со попреченостМарија Ралева 136
5.ДП105И/19Рана интервенција и едукација на деца со пречки во развојот Наташа Чичевска Јованова
Оливера Рашиќ-Цаневска
136
6. ДП106И/19 Планирање на научно истражувањеНаташа Ангелоска Галевска136