Hearing impairment
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ДП1021/19Едукација и рехабилитација на лицата со оштетен слух / Education and rehabilitation of persons with hearing impairmentsЗора Јачова 188
2.ДП1022/19Планирање на научно истражувањеНаташа Ангелоска Галевска
Владимир Трајковски
Зора Јачова
188
3.ДП1023/19Комуникација на лицата со оштетен слухЗора Јачова 188
4.Предмет од Листа бр. 1 136

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.ДП1024/19Глувослепи лицаДаниела Димитрова-Радојичиќ
Зора Јачова
136
2.Изборен предмет од листа бр. 1136
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ63
4.ДП3013/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ДП101И/19Генетски аспекти на лицата со инвалидност Владимир Трајковски 136
2.ДП201И/19Инклузивно образованиеЗора Јачова 136
3.ДП202И/19СурдопсихологијаОгнен Спасовски 136
4.ДП203И/19Визуелна перцепција на говоротЗора Јачова 136
5.ДП204И/19Асистивни технологииДејан Ѓорѓевиќ
Даниела Димитрова-Радојичиќ
Зора Јачова
136
6.ДП205И/19Рана интервенција на деца со оштетен слух / Early Intervention for Children with Hearing Impairments Александра Каровска Ристовска 136