European Integration Studies
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. ЕИ101З/19Општествената и економска интеграција на современите европски општестваМилева Ѓуровска
Константин Миноски
Татјана Стојаноска Иванова
209
2.ЕИ102З/19Културите и религиите на современите европски општестваАнтоанела Петковска
Зоран Матевски
209
3.ЕИ103З/19Политичка социологија на Европската интеграцијаИло Трајковски 188
4.Изборен предмет од листа бр. 194

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ЕИ111И/19Религиски системи во Европската УнијаЗоран Матевски94
2.ЕИ112И/19Политика за заштита на животната средина 94
3.ЕИ113И/19Регионална и популациона политика во ЕУАница Драговиќ 94
4.ЕИ114И/19Граѓанскиот сектор и европската интеграцијаИло Трајковски 94
5.ЕИ115И/19Европска интеграција и европска конструкцијаМилева Ѓуровска 94
6.ЕИ116И/19Интеркултурна комуникација во ЕУАнтоанела Петковска 94
7.ЕИ117И/19Етничките феномени во современите европски општестваКонстантин Миноски 94
8.ЕИ118И/19Сиромаштијата и општествените нееднаквости во ЕУВесна Димитриевска 94
9.ЕИ119И/19Медиумите во ЕвропаМарија Дракулевска Чукалевска 94
10.ЕИ120И/19Борба против организираниот криминал и корупција во земјите од ЕУТатјана Стојаноска Иванова 94
11.ЕИ121И/19Економијата на Европската УнијаЈован Пејковски94
12.ЕИ122И/19ЕУ како безбедносна заедницаЛидија Георгиева 94

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ЕИ201З/19Методологија на општествените истражувањаВесна Димитриевска 188
2.Изборен предмет од листа бр.294
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.ЕИ211И/19Образовни системи во Европската УнијаЗоран Матевски94
2.ЕИ212И/19Политика за одржлив развој во ЕУ94
3.ЕИ213И/19Регионална демографијаАница Драговиќ 94
4.ЕИ214И/19Теории за европската интеграцијаИло Трајковски 94
5.ЕИ215И/19Политики за родова рамноправност во ЕУМилева Ѓуровска 94
6.ЕИ216И/19Уметноста како фактор за европска интеграцијаАнтоанела Петковска 94
7.ЕИ217И/19Политиките за млади и спорт во ЕУКонстантин Миноски 94
8.ЕИ218И/19Сиромаштијата и опшествените нееднаквости во ЕУВесна Димитриевска 94
9.ЕИ219И/19Глобализација и европска интеграцијаМарија Дракулевска Чукалевска 94
10.ЕИ220И/19Превенција и сузбивање на девијантни појави во ЕУТатјана Стојаноска Иванова 94