Semiotic archeology
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А2063/19 Теорија на археологијатаНикос Чаусидис2210
2.А2023/19Когнитивна археологијадоц. д-р Гоце Наумов 2210
3.А103З/19Семиотика на археолошките наодиНикос Чаусидис2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.Магистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.А210И/19Општа семиотика Венко Андоновски136
2.А211И/19Интермедијална семиотика Венко Андоновски136
3.А217И/19Средновековни пагански религииНикос Чаусидис136
4.А214И/19Религија и уметност во антикатаМарјан Јованов 136
5.А207И/19Пајонско-македонска култура во железното време Драги Митревски13
6
6.А220И/19Праисториска фунерарна археологија Драги Митревски136
7.А208И/19Примарна уметност доц. д-р Гоце Наумов 136