International Relations: Conflict Resolution
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. МОК101З/19 Теории на меѓународни односи/Theories of international relationsРина Киркова
Билјана Ванковска
188
2.МОК102З/19Методологија на истражувањата/ Research MethodologyСофија Георгиевска188
3.МОК111З/19Разрешување конфликти во меѓународните односи/Conflict Resolution in International RelationsЛидија Георгиева157
4.МОК112З/19Разрешување на конфликти/Conflict ResolutionЗоран Матевски
Ана Фрицханд
157

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. Предмет од Листа бр.1136
2.Предмет од Листа бр.1136
3.Изборен предмет од листата на УКИМ 63
4.МОК231З/19 Магистерски труд 15

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.МОК211И/19Управување со мирот/Peace governance Лидија Георгиева 136
2.МОК212И/19Нови безбедносни закани/Emerging security threats Тања Милошевска 136
3.МОК213И/19Конфликтите и политичкото насилство на Блискиот Исток /Conflicts and political violence in Middle EastМајкл Шултц136
4.МОК214И/19Реконсилијација /Reconciliation Зоран Матевски 136