History of Byzantium and Macedonia in the Middle Ages
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И301З/19 МетодологијаАлександар Атанасовски
Бобан Петровски
Тони Филипоски
2210
2.И103З/19Political history of Byzantium and MacedoniaАлександар Атанасовски 2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И232И/19 Градот и селото во Македонија и Византија Александар Атанасовски 2210
2.И122И/19Христијанството и еретичките учења во Македонија и ВизантијаАлександар Атанасовски 2210
3.И123И/19Политичка историја на БалканотТони Филипоски 2210
4.И124И/19Политичка историја на ЕвропаБобан Петровски 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И221И/19 Византиска дипломатика Александар Атанасовски 136
2.И222И/19Балканските земји и МакедонијаТони Филипоски 136
3.И223И/19Историја на средновековната цркваБобан Петровски 136
4.И224И/19Балканска дипломатикаТони Филипоски 136
5.И225И/19Европска дипломатијаБобан Петровски 136