History of the Balkans in the Middle Ages
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И301З/19 МетодологијаТони Филипоски
Бобан Петровски
Александар Атанасовски
2210
2.И104З/19Political history of the BalkansТони Филипоски 2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И131И/19Балканските земји и МакедонијаТони Филипоски 2210
2.И122И/19Христијанството и еретичките учења во Македонија и ВизантијаАлександар Атанасовски 2210
3.И132И/19Политичка историја на Византија и МакедонијаАлександар Атанасовски 2210
4.И124И/19Политичка историја на ЕвропаБобан Петровски 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И224И/19Балканска дипломатијаТони Филипоски 136
2.И232И/19Градот и селото во Македонија и ВизантијаАлександар Атанасовски 136
3.И223И/19Историја на средновековната цркваБобан Петровски 136
4.И221И/19Византиска дипломатикаАлександар Атанасовски 136
5.И225И/19Европска дипломатијаБобан Петровски 136