History of Europe in the Middle Ages
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И301З/19 МетодологијаБобан Петровски
Александар Атанасовски
Тони Филипоски
2210
2.И105З/19Political history of EuropeБобан Петровски2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И141И/19Историја на средновековната цркваБобан Петровски2210
2.И122И/19Христијанството и еретичките учења во Македонија и ВизантијаАлександар Атанасовски 2210
3.И132И/19Политичка историја на Византија и МакедонијаАлександар Атанасовски 2210
4.И123И/19Политичка историја на БалканотТони Филипоски 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И225И/19Европска дипломатијаБобан Петровски 136
2.И232И/19Градот и селото во Македонија и ВизантијаАлександар Атанасовски 136
3.И222И/19Балканските земји и МакедонијаТони Филипоски 136
4.И221И/19Византиска дипломатикаАлександар Атанасовски 136
5.И224И/19Балканска дипломатијаТони Филипоски 136