Gender Studies [60 ECTS]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. РС 101 Методолошки основи на родовите истражувања Боби Бадаревски246
2.РС 102 Антропологија на родот Сузана Симоновска246
3.РС 103 Мултикултурализмот и родовите перспективи Денко Скаловски 246
4.РС 104 Современи теории за мажественоста Владимир Давчев 246
5. Изборен предмет од листата бр. 1 106

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1. Изборен предмет од листата бр. 1106
2.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ44
3.Магистерски труд20

Листа број 1

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. РС 105 Сексуално и репродуктивно здравје, права и политики Сузана Симоновска 106
2.РС 106Технологијата и родот Владимир Давчев 106
3.РС 107 Теории за родот Боби Бадаревски 106
4. РС 108 Емпириско истражување на родово заснованото насилство Николина Кениг 106
5. РС 109 Феминистички теории на знаење Боби Бадаревски 106
6. РС 110 Родот и развојот Јован Пејковски
Мирјана Ќаева Пејковска
106
7. РС 111 Историја на родови релации Владимир Давчев Сузана Симоновска 106
8. РС 112 Медико-генетски аспекти на родот Мирјана Ќаева Пејковска 106
9. РС 113 Родот, религиите и човековите права Боби Бадаревски 106
10. РС 114 Родот во меѓународните односи Денко Скаловски Боби Бадаревски 106
11. РС 115 Родова перспектива во социјалната политика Маја Геровска Митев 106
12. РС 116 Женска физичка култура и женски спорт Денко Скаловски 106
13. РС 117 Менаџирање на родовите разлики во организациите Милева Ѓуровска 106