Archives
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И601З/19 МетодологијаБорче Илиевски
Виолета Ачкоска
2210
2.И104З/19Genesis and Structure of the Archival FundБорче Илиевски 2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И191И/19Истражување, користење и презентација на архивски материјалБорче Илиевски 2210
2.И192И/19Византиска дипломатикаАлександар Атанасовски 2210
3.И193И/19Архивска дејност во Р. Македонија 1951-2012Борче Илиевски 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И291И/19Македонското национално-ослободително движење низ документиВанчо Ѓорѓиев 136
2.И292И/19Извори за историјата на современата македонска држава136
3.И293И/19Меѓународни архивски стандардиЈасмина Дамјановска 136
4.И294И/19ХронологијаБобан Петровски 136