History of the Balkans in the new century
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. И701З/19 МетодологијаДалибор Јовановски 2210
2.И107З/19 The Balkans 1800-1914Далибор Јовановски 2210
3.Изборен предмет од листа број 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И161И/19Социјална историја на Балканот во Новиот векДалибор Јовановски 2210
2.И162И/19Грчката надворешна политика 1830-1914Далибор Јовановски 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.И201ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.И262И/19Европските сили и Балканот 1804-1913 политика, економија, култураДалибор Јовановски 136
2.И251И/19 Македонија во политиката на Големите сили и балканските држави и странските пропаганди Ванчо Ѓорѓиев 136
3.И253И/19 „Источното прашање“Никола Минов 136