Pictorial and visual semiotics1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.У101З/19 Методологија и теорија на историјата на уметностаСнежана Филипова2210
2.У1223/19Ликовна и визуелна семиотика Никос Чаусидис2210
3.У1233/19Симболот и митот во визуелните медиумиНикос Чаусидис2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Изборен предмет од листа бр.2136
2.Изборен предмет од листа бр.2136
3.Изборен предмет од листа на УКИМ63
4.У208ЗМагистерски труд15

Листа број 2

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.У224И/19Општа семиотика Венко Андоновски136
2.У225И/19Интермедијална семиотика Венко Андоновски136
3.У228И/19Примарна уметностдоц. д-р Гоце Наумов136
4.У226И/19Хералдички систем на знациСнежана Филипова 136
5. У227И/19 Архетипски аспекти на христијанската симболикаНикос Чаусидис 13
6