• (02) 3 286 281, ext. 113
 • tuesday 12.00-12.30 wednesday 12.00-13.00
 • vesnat@fzf.ukim.edu.mk
 • UKIM repository

Dr. Vesna Tomovska

Full professor

Prof. Dr. Vesna Tomovska was born in 1960 in Skopje. She graduated from the Faculty of Philosophy in Skopje, at the Institute of Classical Studies (1984), and received her master’s degree from the Faculty of Philosophy in Belgrade at the Department of Classical Sciences (1994) with a master’s thesis entitled . Dr. Miron Flashar. The doctoral dissertation “Choir and choral lyrics in the Greek tragedy”, prepared under the mentorship of prof. Dr. Elena Koleva, she defended on July 3, 2003 at the Faculty of Philosophy in Skopje. From May 1985 to September 1986 she worked as an intern at NNSG for classical studies at the Faculty of Philosophy in Skopje. In September 1986 she was elected junior assistant in the subjects: History of Greek and History of Roman Literature at the Faculty of Philosophy in Skopje. In October 1994. was selected as an assistant in the subject Ancient Literature I (two-year course in the following areas: Ancient Poetics, Ancient Lyrics and Ancient Drama). In February 2004. was selected as an assistant professor in the subjects: Ancient Literature III (Ancient Poetics and Ancient Lyrics) and Ancient Literature IV (Ancient Drama and Ancient Rhetoric). With the introduction of ECTS at the Faculty of Philosophy in Skopje and the redesign of the study program of the Institute of Classical Studies from October 2004, Dr. Vesna Tomovska holds lectures and exercises in the following (one-semester) subjects: Ancient Lyrics, Literacy in Antiquity, Ancient Drama, Ancient Oratory, Ancient Poetics, Ancient Rhetoric, Literary Analysis of Latin Texts (Roman Lyrics, Drama and Oratory), Literary Analysis of Ancient Greek Texts (Hellenic Lyrics, drama and rhetoric). In December 2008 she was elected associate professor of scientific fields (disciplines): Ancient Greek and Roman Literature and Theory of Literature at the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje. In November 2013 she was elected full professor of scientific fields (disciplines): classical philology (introduction to classical philology, the book in antiquity), history of ancient Greek literature, history of Roman literature (ancient lyricism, ancient drama), theory of literature (ancient rhetoric, ancient poetics, Byzantine rhetoric) at the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje. Ancient Greek and Roman Literature and Theory of Literature at the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje. In November 2013 she was elected full professor of scientific fields (disciplines): classical philology (introduction to classical philology, the book in antiquity), history of ancient Greek literature, history of Roman literature (ancient lyricism, ancient drama), theory of literature (ancient rhetoric, ancient poetics, Byzantine rhetoric) at the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje. Ancient Greek and Roman Literature and Theory of Literature at the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje. In November 2013 she was elected full professor of scientific fields (disciplines): classical philology (introduction to classical philology, the book in antiquity), history of ancient Greek literature, history of Roman literature (ancient lyricism, ancient drama), theory of literature (ancient rhetoric, ancient poetics, Byzantine rhetoric) at the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje.

From 2005 to 2009 she was the head of the postgraduate studies in Classical Philology at the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje. From 2013 to 2017 and from 2017 he is the head of the Institute for Classical Studies at the Faculty of Philosophy in Skopje.

Fluent in Ancient Greek and Latin. She speaks English, knows German passively. Translates from classical languages ​​into Macedonian.

Research interests: classical philology, Hellenic and Roman literature, ancient lyricism, drama, rhetoric, poetics, stylistics and translation.

Prof. Dr. Vesna Tomovska is engaged in lectures and seminars of the courses:

In the first cycle of studies:
The second cycle of studies:
 • 1

  [KF213Z/18] Ancient literary theories

 • 2

  [KF311Z/18] Theory of translation

 • 3

  [KF303I/18] Hellenic and Roman literary tradition

 • 4

  [UK123I/19] Visual rhetoric


Bibliography

Scientific papers (selection)

Женското писмо на Овидиј што недостасува во трагедијата на Еврипид/ The Ovid’s Female Letter Missing from Euripides’ Tragedy. Годишен зборник на филозофскиот факултет во Скопје 71, 2018. 171-188.

Античка драма. (Во коаврорство со Даниела Тошева). Скопје, 2018. стр.286.

Plato’s Smoking Pipe, or on a Metaleptic Situation

Studia Classica Anniversaria, Прилози од меѓународната научна конференција одржана по повод 70 години од Институтот за класични студии 22-23 ноември 2016, Скопје. Скопје: Филозофски факултет, 2017. 363-374.

Хорот и хорската лирика во хеленската трагедија. Филозофски факултет, Скопје, 2017. стр. 285.

Анабаса како парадигма на историографијата на Ксенофонт. Во: Ксенофонт, Анабаса. Превод од старогрчки јазик и белешки Душан Боцески. Македоника литера, Скопје, 2016. стр. 5-16.

Писмо од Платон, или за философијата и политиката во реторичка перспектива. Филозофска трибина, 2016. , 39, бр. 19. Скопје, 2016. 45-61.

Смешна реторика. Научна работилница “Сите лица на смешното”. Скопје 11 мај 2012. Зборник на трудови, Скопје, 2013. стр. 119-125.

Античка реторика. Магор, Скопје, 2013. стр. 324.

Реториката на Аристотеловата Поетика, Ziva Antika, Monographs No 10, Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petrusevski(ed. P. Hr. Ilievski, V. Mitevski, R. Duev), Skopje, 2012, 257-270.

Платоновата поетика на имињата, Прилози на МАНУ, Одделение за лингвистика и литературна наука, 35. 2. Прилози посветени на Академик Петар Хр. Илиевски, Скопје, 2010, 137-149.

Demokritov entuzijazam. Lucida intervalla, Beograd, 2010. br.39. 3-23 (so Divna Soleil)

Пиндар ретор. In: Musarum semper amator. Studia Classica Serdicensia. Софиа, 2010.  p. 366-74.

Класичната култура во европската цивилизација, учебник за 5 одд., изборен предмет за основно образование. Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје, 2010. (во коавторство со Весна Димовска).

Democritus’ enthusiasmos. Aeternitas antiquitatis. Proceedings of the Symposium held in Skopje, August 28. Skopje 2010. p. 60-66.

Одисејата на Одисеј. Во: Хомер, Одисеја. Од старогрчкиот оригинал превел и препеал Михаил Д. Петрушевски. Магор, Скопје, 2008. стр. 9-16.

Поимник на книжевната теорија, прир. Ката Ќулафкова. МАНУ, 2007.

Антистрофа (37)Античка драма (41-48)Антички книжевни теории(50-53)Античка поетика (48-50)Епиграм (153-155) Епиникија (159)Јампска поезија (240)  Лирика (289-291)Лирски видови (291-292)Мелика (309)Ода (389-390)Химна (608-610)Хорска лирика(614-616).

Реториката во романот “Метаморфози” од Апулеј. Научна работилница “Метаморфози и метатекстови”. Скопје 11 мај 2007. Зборник на трудови, Скопје, 2008. стр. 65-72. 

Поетот и победникот во Пиндаровите епиникии. Годишен зборник на филозофскиот факултет во Скопје 59, 2006. 327-334.

TECNH у расправиО Узвишеном. Sobria ebrietas у спомен на Мирона Флашара. Београд, 2006. 389-397.

Усната книжевна комуникација и хеленската драма. Зборник на трудови од научниот собир “Класика – Балканистика – Палеославистика”, МАНУ Скопје 18-19 ноември 2005. стр. 121-131.

Translations from Ancient greek into Macedonian language:

Деметриј, За јазичниот израз. Превод од старогрчки јазик, предговор, белешки, коментари и индекс на поими Весна Томовска. Три, 2016. стр. 165.

Платон, Писма. Превод од старогрчки, предговор, коментари и белешки Весна Томовска. Магор, 2015. стр. 176.

Аристофан, Жаби, Лисистрата. Превод од старогрчки, белешки и коментари: Весна Томовска. Птици, Облаци. Превод од старогрчки, белешки и коментари: Даниела Тошева. Аристофановиот комедиографски експеримент (поговор): Весна Томовска. Проект „Ѕвезди на светската книжевност“ Министерство за култура на Република Македонија, 2013. стр. 479.

Аполодор, Библиотека. Превод од старогрчки јазик, предговор, белешки и коментари: Весна Томовска. Македенска реч, 2009. стр. 217.

Платон, Кратил. Превод од старогрчки, коментар и белешки Весна Томовска. Магор, 2006. стр. 124.

Псевдо Лонгин, За возвишеноста. Превод од старогрчки, белешки и коментари: Весна Томовска. Магор, Скопје, 2004. стр. 136.

Аристотел, Реторика. Превод од старогрчки, предговор, белешки и коментари: Весна Томовска. Македонска книга, Скопје, 2002. стр.356.

Аристофан, Жаби. Превод од старогрчки, предговор и коментар: Весна Томовска. Табернакул, Скопје, 2000. стр. 245.