Ф002И/18: Естетика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
ФилозофијаV4+26

Наставник: д-р Вангел Ноневски

Цели на предметната програма:

Совладување на поимно-категоријалниот систем на естетиката и стекнување со научни и продлабочени знаења за естетиката како филозофска дисциплина.

Содржина на предметната програма:

Естетиката и филозофијата на уметноста. Убавината и уметноста. Теориите за уметноста (мимесис, форма, израз, игра, творештво, институција). Естетичките категории (убаво, грдо, трагично, комично, возвишено). Естетското доживување и вреднување. Поодделните уметности (поезија, музика, танц, архитектура, сликарство, фотографија, филм и т.н.).

Литература:

1. Иван Џепароски, Естетика на возвишеното, Скопје: Магор, 2008.

2. Иван Џепароски, Култура и книжевност, Скопје: Магор, 2016.

3. Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), The Routledge Companion to Aesthetics (second edition), London: Routledge, 2005.

4. Иван Џепароски, Убавина и уметност, Скопје: Магор, 2005.

5. Иван Џепароски, Став и суштина, Скопје: Дијалог, 2010.

6. Wladyslaw Tatarkiewicz, A History of Six Ideas, The Hague-Warszawa: M.Nijhoff / PWN, 1980.