Dr. Suzana Simonovska

Full professor

Prof. Dr. Suzana Simonovska was born on June 18, 1963 in Skopje. She graduated (1987) and received her master’s degree (1994) at the Institute of Philosophy, at the Faculty of Philosophy in Skopje. She defended her doctoral dissertation entitled “Technical Оpportunities and Spirit” in July 2002 at the Faculty of Philosophy in Skopje, and obtained the scientific degree of Doctor of Philosophy.

In February 1988, she was hired as a junior assistant at the Faculty of Philosophy in Skopje, at the then Institute of Marxism. In 1995 she was elected Assistant Professor of Philosophy of Technology and Anthropology at the Department of Humanistic Studies. In 2003 she was elected assistant professor in the same subject. She was elected associate professor in December 2007 for the scientific fields (disciplines): philosophy of technique, cultural anthropology, ethics and social anthropology. Since 2008 prof. Dr. Suzana Simonovska teaches at the new Institute for Gender Studies, opened at the Faculty of Philosophy in Skopje, and is one of the participants in the project for its establishment. Since October 2012 she is a full-time professor at the Institute for Gender Studies, Attends several trainings and workshops, participates in national and international scientific projects, and takes an active part in national and international scientific-professional gatherings and public debates. She is a reviewer of several papers, books, university textbooks and textbooks in primary education. She is also engaged as an expert for conducting gender analysis of textbooks in primary education. Participates in the consultative process of preparation of the National Action Plan for Open Government Partnership (2016-2018), and in the preparation of the Strategy for Gender Equality of the City of Skopje and Action Plan (2016-2021).

She is the head of the Institute for Gender Studies (since 2017); member of faculty commissions; member of the board of HERA; member of the Philosophical Society of Macedonia; member of the Council of Experts of the Center for Bioethics at the Faculty of Philosophy in Skopje.

Research interests: gender relations in the private and public spheres (anthropological, ethical and social implications).

Prof. Dr. Suzana Simonovska  is engaged in lectures and seminars of the courses:

The second cycle of studies:
 • 1

  [IS221/19] Cultural Anthropology and Interculturalism

 • 2

  [RS102; RS202] Anthropology of gender

 • 3

  [RS105; RS205] Sexual and Reproductive Health, Rights and Policies

 • 4

  [RS111] History of gender relations

 • 5

  [FI213I / 19] Philosophy of technique

The third cycle of studies:
 • 1

  [FZF2] Scientific research ethics with application and examples in the field of humanities (compulsory subject from the School of Doctoral Studies)

 • 2

  [FZF1] Scientific research ethics with application and examples in the field of humanities (social policy and social work)


Selected bibliography

„Сурогат мајчинство во РС Македонија“, во Bioethics the sign of a new era, Скопје: Центар за интегративна биоетика, Филозовсфки факултет, 2019.

„„Новата“ глобална поделба на трудот промислена низ призмата на родот и класните разлики“, во Годишен зборник, книга 72, Скопје: Филозофски факултет, 2019.  (коавтор)

„Етичките дилеми во специјалната едукација и рехабилитација“, во: Трансформација кон одржливо и флексибилно општество за лицата со инвалидитет. Скопје: Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2018. (коавтор)

“Uloga seksualnog obrazovanja u poboljšanju kvaliteta života mladih u Republici Makedoniji“ in: Unapređenje kvalitete života djece i mladih. Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 2018.

“High education in the Balkans and the inclusion of women”, in: International  Journal for Education, Research and Training. Volume.2, Issue 1, November 2016. (коавтор)

„Sexual Violence in Marriage and Intimate Relationship: synthetic view about Macedonia “, во Социолошка ревија, бр 2/2016, XVII Скопје: Здружение на социолози наРМ и Институт за социологија, Филозофски факултет, 2016 (коавтор)

„Етиката и социјалната работа“, во Годишен зборник, Волумен 62,   Скопје: Филозофски факултет, 2016(коавтор)

„The Consequences of the Condition of Poverty in the Republic of Macedonia (demonstrated by qualitative research)“, во Социолошка ревија, бр 1/2016, XVII, Скопје: Здружение на социолози на РМ и Институт за социологија, Филозофски факултет,  2016 (коавтор)

„Што друго, освен за здравје, треба да се дискутира на часовите по сексуално образование?“, во Прилози од консултациите за образование за сексуално и репродуктивно здравје, Скопје: ХЕРА, 2016.

„Helth condition of the poor population in Republic of Macedonia“, in Knowledge: International Journal Scientific and applicative Papers, vol.8/1, 2015 (коавтор)

„Sexsual education and educational system in Republic of Macedonia“, in Knowledge: International Journal Scientific and applicative Papers, vol.8/1, 2015 (коавтор)

„Перцепциjа за квалитетот на живот кај студентите од УКИМ“, во Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Тузла, 2015. (коавтор)

„Reproductive health and rights in the Republic of Macedonia“, in Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy, Zagreb i Sarajevo: Institute for Social Research in Zagreb, Human Rights Centre, University of Sarajevo, 2014.

„Концептoт на сеопфатно сексуално образование“, во   Аспекти на сексуалност и сексуално образование, Скопје: Филозофски факултет, ХЕРА, 2014.

“The life Quality of Former Dependants from the “11 October” Orphange in Skopje”, in: Unapređenje kvalitete života djece I mladih,  Tuzla: Udruženje i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli , 2014 (коавтор)

“The Life Quality of the Poor Children in the Republic of Macedonia” , in:  Unapređenje kvalitete života djece I mladih,  Tuzla: Udruženje i kreativni razvoj djece i mladih, i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli , 2014 (коавтор)

„Сексуалното и репродуктивното здравје и прва на лицата со попреченост“, во Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Skopje: Filozofski fakultet, Institut za defektologija, 2014.

„Улогата на родовото сензитивното образование во современите општествени услови “, in Education between tradition and modernity, Skopje: Institute of Pedagogy, Faculty of Philosophy, 2013.

„Родне аспекте сиромаштва“, во Култура и друштвени развој, Социолошки   годишњак, број 8, Пале: Социолошко друштво Републике Српске, децембар 2013. (коафтор)

Етиката и родот – прирачник, Филозофски факултет, Скопје, 2012. (коавтор)

Родовата практика на универзитетите во Република Македонија: вклученост/исклученост на жените во телата и процесите на донесување одлуки,  Филозофски факултет, Скопје, 2011. (коавтор)

„Различните општествени димензии на поимите време и работа за мажите и жените”,  во Годишен зборник,  Филозофски факултет, Скопје, 2011. (коавтор)

„Феминистичка етика – одговор на елитизмот, сексизмот и родовите обрасци во етиката”, во Годишен зборник,  Филозофски факултет, Скопје, 2010.

„Половата поделба на трудот – фактор на женската дискриминација”, во Ревија на сцоцијалната политика, год. 2, бр 3, Фондација „Фридрих Еберт”, Скопје,  јуни 2009.

Духовноста во ерата на техниката, Аз-буки,  Скопје, 2008.

„Етика“, во Книжевно-теориски поимник, МАНУ,  Скопје,  2008.