%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%88%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%bc

Соопштение за запишување на летен семестар 2020/2021 за студентите кои студираат на втор цуклус студии

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2020/2021 година ќе се врши во периодот од 26.3.2021 година до 31.3.2021 година, од 8,30 до 14,00 часот во Одделението за студентски прашања.

-Студентите кои за прв пат се запишани на втор циклус студии во I (прв, зимски) семестар во учебната 2020/2021 запишуваат II (втор, летен) семестар во учебната 2020/2021 година, при запишување потребно е да ги достават следниве документи:

  • индекс;
  • образец за запишување на семестар со уплатница од 100,00 денари за студентско собрание на факултетот;
  • општа уплатница ПП50 за уплатена трета рата од 15.000,00 денари на сметка на Филозофски факултет

-Студентите кои за прв пат се запишани на втор циклус студии на едногодишна студиска програма (60 кредити/ два семестри) во учебната 2019/2020 и кои ги немаат положено сите испити по предметите запишани од вториот (летен) семестар во учебната 2019/2020 година заклучно со зимска испитна сесија (од учебната 2020/2021 година) потребно е да извршат презапишување на неположените предмети во летниот семестар во учебната 2020/2021 година, при презапишувањето потребно е да ги достават следниве документи:

  • индекс;
  • образец за запишување на семестар со уплатница од 100,00 денари за студентско собрание на факултетот;
  • уплата на 16,67 евра во денарска противвредност за секој кредит од неположените предмети на сметката на Филозофскиот факултет.

 –Студентите запишани на втор циклус студии на двегодишна студиска програма (120 кредити/ четири семестри) запишуваат нареден семестар по следниот редослед:

-четврти семестар: студентот прво ги запишува заостанатите неположени предмети од II (вториот, летен) семестар, потоа ги запишува задолжителните предмети од тековниот семестар и на крајот изборните предмети од тековниот (IV, четврти) семестар. Збирот на бројот на кредитите од запишаните предмети во семестарот не смее да изнесува повеќе од 35,при презапишувањето потребно е да ги достават следниве документи:

  • индекс;
  • образец за запишување на семестар со уплатница од 100,00 денари за студентско собрание на факултетот;
  • уплата на 16,67 евра во денарска противвредност за секој кредит од запишаните предмети на сметката на Филозофскиот факултет.

-Студентите кои за прв пат се запишале во вториот уписен рок истовремено го заверуваат зимскиот семестар  2020/2021 година и го запишуваат летниот семестар 2020/2021 година. Заверување на зимски и запишување на летен семестар во учебната 2020/2021 година ќе се врши во периодот од 26.3.2021 година до 31.3.2021 година од 8,30 -14,00 часот.

При запишувањето потребно е да ги достават следниве документи:

o             индекс;

o             образец за заверување на зимски  и образец за запишување на летен семестар

o             уплатница од 100,00 денари за студенско собрание на факултетот;

o             уплатница од 15.000,00 денари за зимски и 15.000,00 за летен семестар;

Уплатите на сметката на Филозофскиот факултет се вршат на општа уплатница ПП 50 со следниве податоци:

      – од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филозофски факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18; приходна шифра: 723019 и програма:41;

      – од страната на налогодавач задолжително во повикување на број – задолжување да се внесе бројот на студиската програма и тоа за:

o             Филозофија                                                                                           723019-01

o             Педагогија                                                                                             723019-02

o             Историја и архивистика                                                                     723019-03

o             Историја на уметност а и археологија                                            723019-04

o             Безбедност                                                                                              723019-05

o             Психологија                                                                                            723019-06

o             Социологија                                                                                           723019-07

o             Стратегиски и одбранбени студии                                                  723019-08

o             Социјална работа и социјална политика                                        723019-09

o             Мир и развој                                                                                          723019-11

o             Класична филологија                                                                         723019-12

o             Специјална едукација и рехабилитација                                        723019-13

o             Европски студии за интеграција                                                       723019-14

o             Менаџмент во образованието                                                           723019-912

o             Менаџмент на човечки ресурси                                                723019-933

o             Меѓународни односи – разрешување на конфликти                              723019-938

o             Интеркултурни студии                                                                       723019-947

o             Специјалистички студии на соц.работа во здравство                                           723019-911

o             Социјален менаџмент                                                                          723019-951

o             Инклузивно образование од областа на  едукација и рехабилитација                                       723019-952

o             Малолетничка деликвенција                                                           723019-953

o             Родови студии                                                                                      723019-1070

o             Корпоративна безбедност и  безбедносен менаџмент                  723019-1090

o             Интеррелигиски студи   723019-1091

 Во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската програма и цел на уплата.